Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu

      Co to jest?
Zadania

Zadania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy w szczególności:

 

 1. W zakresie zadań operacyjno-szkoleniowych:
 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru działania oraz przygotowanie operacyjne terenu działań komendy powiatowej i nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu,
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i JRG;
 6. analizowanie stanu wyposażenia JRG i innych jednostek ksrg oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
 8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 9. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
 10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych,
 11. nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów ksrg, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie,
 12. przeprowadzanie kontroli gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 13. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
 14. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg,
 15. planowanie, rozdział i rozliczanie dotacji dla jednostek OSP i jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 16. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksrg na obszarze działania,
 17. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową,
 18. bieżące informowanie oficera prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych,
 19. planowanie, organizowanie i realizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy  pełniących służbę w JRG w systemie zmianowym oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w stanowisku kierowania zgodnie w rocznym i kwartalnymi planami szkolenia i doskonalenia zawodowego,
 20. organizowane i realizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy pełniących służbę w systemie codziennym oraz pracowników cywilnych w zakresie spraw operacyjnych zgodnie z rocznym planem szkoleń dla systemu codziennego,
 21. planowanie, organizowanie i realizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego dla członków OSP na terenie powiatu,
 22. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksrg na obszarze powiatu,
 23. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami oraz prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków;
 1. W zakresie działania JRG:
 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,
 4.  wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych,
 5. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym,
 6. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,
 7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego      terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
 8. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG,
 9. prowadzenie doskonalenia zawodowego,
 10. udział w aktualizacji:
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej,
 11. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych,
 12. planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby i pracy systemu zmianowego;

 

3. W zakresie pełnienia funkcji oficera prasowego:

1) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej  komendy powiatowej,

2)   informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez komendanta powiatowego,

3)   informowanie środków masowego przekazu o przedsięwzięciach realizowanych przez komendę powiatową,

4)  udzielanie informacji środkom masowego przekazu w zakresie pytań i zagadnień dotyczących funkcjonowania komendy powiatowej i ksrg na terenie powiatu,

5)  koordynowanie  udzielania  informacji  środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne komendy powiatowej.

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3120
Wprowadzony przez: Krzysztof Michałowski
Data opublikowania: 2007-02-19 11:44:57
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-01-02 15:29:22 Lidia Matczak
2020-01-02 15:28:35 Lidia Matczak
2020-01-02 15:25:55 Lidia Matczak
2010-03-12 14:04:50 Agata Skulmowska
2007-05-16 11:05:00 Krzysztof Michałowski