Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu

      Co to jest?
Sekcja kwatermistrzowsko - techniczna

 Sekcja
kwatermistrzowsko -techniczna

mł. asp. Kamil Żułtewicz 

tel. (56) 683 53 89  wew. 18

 

Robotnik Gospodarczy

Marian Burczyński

tel. (56) 683 53 89 wew.18

 

 

Do zadań sekcji kwatermistrzowsko-technicznej należy w szczególności:

 

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

   

 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

   

 3. prowadzenie obsługi mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;

   

 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

   

 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

   

 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;

   

 7. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

   

 8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

   

 9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;

   

 10. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

   

 11. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

   

 12. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

   

 13. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;

   

 14. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

   

 15. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

   

 16. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

   

 17. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

   

 18. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

   

 19. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

   

 20. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;

   

 21. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

   

 22. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;

   

 23. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

   

 24. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

   

 25. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;

   

 26. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej;

   

 27. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;

   

 28. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

   

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3178
Wprowadzony przez: Krzysztof Michałowski
Data opublikowania: 2004-11-18 11:12:32
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-03-16 14:28:46 Lidia Matczak
2017-02-02 11:45:49 Agata Skulmowska
2013-11-28 08:04:17 Agata Skulmowska
2010-03-12 12:58:07 Agata Skulmowska
2010-03-12 12:55:08 Agata Skulmowska
2007-05-16 10:56:14 Krzysztof Michałowski
2007-05-16 10:40:47 Krzysztof Michałowski
2007-02-19 10:30:21 Krzysztof Michałowski
2006-09-19 10:21:35 Krzysztof Michałowski
2006-09-19 10:18:05 Krzysztof Michałowski
 
Pokaż starsze