Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu

      Co to jest?
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy  Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu (87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Lipnowska 9 , tel. + 48  56 683 53 89, fax. +48 56 683 53 89,  e-mail: golub-dobrzyn@kujawy.psp.gov.pl)
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: ( 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Lipnowska 9 , e-mail: iod_golub-dobrzyn@kujawy.psp.gov.pl)
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO- w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pana, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 556
Wprowadzony przez: Lidia Matczak
Data opublikowania: 2018-05-25 12:21:09
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-05-25 13:45:31 Lidia Matczak
2018-05-25 13:36:06 Lidia Matczak
2018-05-25 13:35:57 Lidia Matczak
2018-05-25 12:21:48 Lidia Matczak Publikacja artykułu